การเป็นคนที่ไม่มีอะไร คือคนที่มีค่า

 ผู้พูด :    Zac Poonen

Being A Zero Before God

 เทศน์ล่าสุด

Daily Transformation To Christlikeness
 Zac Poonen
Dec   20 , 2020
(Now Playing)

 มากกว่า