พระเจ้าเรียกคริสตจักรกลับใจใหม่ ตอนที่

 ผู้พูด :    Zac Poonen

God Calls The Church To Repent Now

 เทศน์ล่าสุด