พระเจ้าเรียกให้คริสตจักรกลับใจใหม่

 ผู้พูด :    Zac Poonen

God Calls The Church To Repentance

 เทศน์ล่าสุด